ხეობა

2000     ქაღალდი     ტემპერა     53x70     კერძო კოლექცია