ქალაქი

1989.     ქაღალდი,     ტემპერა,     30x20     კერძო კოლექცია